Zwroty i reklamacje / Odstąpienie od umowy

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (M.M. Modne Meble S.C., Kolonia Sól 1, 23-400 Biłgoraj) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Tel: 790 640 080

E-mail: samemeble24@gmail.com

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (M.M. Modne Meble S.C., Kolonia Sól 1 biuro Kolonia Sól 1, 23-400 Biłgoraj) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Tel: 790 640 080

E-mail: samemeble24@gmail.com

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

………………, ….………………….

 

Data, miejscowość

 

..................................................................

 

Imię i nazwisko

 

..................................................................

 

..................................................................

 

Adres zamieszkania

 

..................................................................

 

e-mail

 

..................................................................

 

telefon

 

M.M. Modne Meble S.C.

 

Kolonia Sól 1

 

23-400 Biłgoraj

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od:

 

umowy sprzedaży następujących rzeczy**

 

umowy dostawy następujących rzeczy**

 

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi ***

 

Odstąpienie obejmuje następujące rzeczy:

 

1. …........................................................................

 

2. …........................................................................

 

3. …........................................................................

 

4. …........................................................................

 

5. …........................................................................

 

6. …........................................................................

 

7. …........................................................................

 

8. …........................................................................

 

9. …........................................................................

 

10. …........................................................................

  

Data zawarcia umowy/odbioru* : .............................................................

  

...................……………………………………

 

podpis Konsumenta

  

* niewłaściwe skreślić | ** skreślić jeśli nie dotyczy | *** niewłaściwe skreślić lub skreślić całość jeśli nie dotyczy

 

 

 

 

 

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

 


INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA (REKLAMACJE)Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne. Macie Państwo po wykryciu wady prawo: 1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; 2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna; 3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; 4. żądać usunięcia wady. W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania. Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres (M.M. Modne Meble S.C., Kolonia Sól 1, 23-400 Biłgoraj) a jeżeli dostarczenie rzeczy przez Państwo byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) obowiązani jesteście udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje. Koszty wymiany lub naprawy ponosi my, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy zobowiązani jesteście Państwo ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Macie Państwo alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Wam rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną. Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów ze sklepem.………………, ….………………….

Data, miejscowość..................................................................

Imię i nazwisko

..................................................................

..................................................................

Adres zamieszkania

..................................................................

e-mail

..................................................................

telefonM.M. Modne Meble S.C.

Kolonia Sól 1

23-400 BiłgorajOŚWIADCZENIE O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMINr zamówienia: ….................. | Data nabycia rzeczy …..................... | Data wydania rzeczy …..................... | Data wykrycia wady …..................... Rodzaj wady: fizyczna/prawna* | Czy jest to pierwsze oświadczenie odnośnie tej rzeczy: tak/nie* | Czy rzecz jest zamontowana: tak/nie* Nazwa towaru: …............................................................................................................................................................................................................... Opis wady: …................................................................................................................................................................................................................... …..................................................................................................................................................................................................................... Informacje dodatkowe : …................................................................................................................................................................................................. …................................................................................................................................................................................................................. Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 556 i kolejnych:** 11. żądam obniżenia ceny towaru o kwotę …............... (słownie: .......................................) i zwrot różnicy na podane poniżej konto lub adres 12. odstępuję od umowy i żądam zwrotu kwoty …................... (słownie: ..................................................) na podane poniżej konto lub adres 13. żądam nieodpłatnej naprawy towaru 14. żądam wymiany towaru na nowy Moje konto bankowe nr: ………………………………………………………………………...................................................................................................

……………………………………

podpis Konsumenta

  • niewłaściwe skreślić | ** właściwe podkreślić

Koniecznie należy sprawdzić przesyłkę jak najszybciej po dostawie lub najlepiej w momencie dostawy, jeżeli przesyłka jest uszkodzona należy spisać protokół szody z kurierem.

 

Zgodnie z art. 76 prawa przewozowego:
„przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.”

Z powyższego przepisu wynika domniemanie, że przewóz został wykonany przez przewoźnika prawidłowo, jeżeli przesyłka została przyjęta przez uprawnionego.
Przy analizie przedmiotowego przepisu należy wziąć pod uwagę przepis art. 74 prawa przewozowego dotyczącego ustalenia stanu przesyłki i należy zaznaczyć, że podstawową formą stwierdzenia szkody w przesyłce jest protokół szkodowy. Protokół stanowi również potwierdzenie zgłoszenia przez osobę uprawnioną zastrzeżeń co do jej stanu.
Z powyższego przepisu wynika, że domniemanie faktyczne prawidłowego wykonania zadania przewozowego zostaje obalone, w przypadku uprawdopodobnienia chociażby jednej z czterech wymienionych w przepisie okoliczności.
W tym miejscu należy jeszcze zwrócić uwagę na treść przepisu zawartego w art. 791 §1 kodeksu cywilnego, gdzie warunkiem koniecznym do uznania za prawidłowe wykonanie przewozu, jest zapłata należności przewoźnika. Inny jest jednak zakres okoliczności, w których nie dochodzi do wygaśnięcia roszczeń.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl